Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi

Kump­pa­nuus­van­hem­muus on yleis­ty­vä ja monil­le ihmi­sil­le sopi­va lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen muo­to. Se mah­dol­lis­taa van­hem­muu­den jaka­mi­sen ilman van­hem­pien välis­tä rak­kaus­suh­det­ta. Kump­pa­nuus­per­heis­sä van­hem­muut­ta jae­taan usein kah­des­sa kodis­sa lap­sen syn­ty­mäs­tä lähtien.

Tämä per­he­muo­to edel­lyt­tää van­hem­mil­ta eri­tyi­sen pal­jon suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja yhteis­työ­ky­kyä. Har­ki­tut ja tur­val­li­set per­he­ti­lan­teet mah­dol­lis­ta­vat lap­sen hyvin­voin­nin ja lap­sen oikeuk­sien toteutumisen.

Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-han­ke tar­jo­aa hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja toi­min­taa van­hem­muut­ta suun­nit­te­le­vil­le sekä nykyi­sil­le kumppanuusvanhemmille.

Kumppanuus-
vanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi

Kump­pa­nuus­van­hem­muus on yleis­ty­vä ja monil­le ihmi­sil­le sopi­va lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen muo­to. Se mah­dol­lis­taa van­hem­muu­den jaka­mi­sen ilman van­hem­pien välis­tä rak­kaus­suh­det­ta. Kump­pa­nuus­per­heis­sä van­hem­muut­ta jae­taan usein kah­des­sa kodis­sa lap­sen syn­ty­mäs­tä lähtien.

Tämä per­he­muo­to edel­lyt­tää van­hem­mil­ta eri­tyi­sen pal­jon suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja yhteis­työ­ky­kyä. Har­ki­tut ja tur­val­li­set per­he­ti­lan­teet mah­dol­lis­ta­vat lap­sen hyvin­voin­nin ja lap­sen oikeuk­sien toteutumisen.

Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-han­ke tar­jo­aa hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja toi­min­taa van­hem­muut­ta suun­nit­te­le­vil­le sekä nykyi­sil­le kumppanuusvanhemmille.

“Uskal­sin toteut­taa unel­ma­ni! Olen saa­nut iha­nan lap­sen, ja van­hem­muus­kump­pa­neis­ta uusia ystä­viä ja tuki­pi­la­rei­ta jaka­ma­maan hoi­to­vas­tuu­ta ja kustannuksia.”

– Kump­pa­nuus­van­hem­pi

Neuvontaa kumppanuusvanhemmille

Kai­paat­ko neu­vo­ja? Poh­dit­ko esimerkiksi:

  • Voi­si­ko kump­pa­nuus­van­hem­muus olla oikea valin­ta sinulle?
  • Mitä pitäi­si ottaa huo­mioon suunnitteluvaiheessa?
  • Mis­tä löy­tää itsel­leen van­hem­muu­teen kumppanin?

Kump­pa­nuus­van­hem­pien neu­von­ta­pal­ve­lus­sa kysy­myk­siin vas­taa per­he­val­men­ta­ja Kai­sa Niittynen.

Kai­sal­ta saat myös aie­so­pi­mus­poh­jia, teh­tä­viä tutus­tu­mi­sen tuek­si ja tukea van­hem­muu­den jaka­mi­sen haas­tei­siin. Voit vara­ta Kai­sal­ta myös tapaamisajan.

Kai­sa Niittynen
050 321 0048

KE klo 12–13 tai
TO klo 9–10

neuvonta@
kumppanuusvanhemmaksi.fi

Tule mukaan toimintaamme

Kai­paat­ko ver­tai­sia ja tie­toa? Jär­jes­täm­me speed date ‑tapah­tu­mia, ennak­ko­val­men­nus­kurs­se­ja, chat­te­ja, verk­ko­luen­to­ja sekä toi­min­taa kumppanuusperheille.

Tilai­suu­det ovat mak­sut­to­mia ja avoi­mia kai­kil­le kiinnostuneille.

Kat­so lisä­tie­dot Face­book-sivuil­tam­me ja tule mukaan!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Lataa lisää

“Olkaa rehel­li­siä ja kes­kus­tel­kaa ihan kai­kes­ta: arvois­ta, toi­veis­ta, rahas­ta, mie­li­ku­vis­ta, tule­vai­suu­den haa­veis­ta. Valit­se van­hem­muus­kump­pa­nik­si ihmi­nen, jon­ka kans­sa voit näh­dä ole­va­si ystä­vä lop­pue­lä­män ajan.”

– Kump­pa­nuus­van­hem­pi

Rakennamme verkkopalvelua

Kokoam­me kump­pa­nuus­van­hem­muut­ta kos­ke­van tie­don yhteen verk­ko­pal­ve­luun kumppanuusvanhemmaksi.fi-sivustolle.

Sivus­to tar­jo­aa työ­ka­lu­ja suun­nit­te­luun ja tie­toa tämän per­he­muo­don eri­tyis­ky­sy­myk­sis­tä, ja sen kaut­ta voit myös etsiä van­hem­muus­kump­pa­nia. Verk­ko­pal­ve­lu jul­kais­taan syk­syl­lä 2022.

Ennen verk­ko­pal­ve­lun jul­kai­sua voit pereh­tyä Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n sivuil­ta löy­ty­vään info­pa­ket­tiin kump­pa­nuus­van­hem­muu­des­ta.

“Olen aina aja­tel­lut, että tämä on minun per­hee­ni ja olen sii­tä kii­tol­li­nen ja sanoin kuvaa­mat­to­man iloi­nen. Olen ylpeä per­hees­tä­ni ja sen moni­muo­toi­suu­den yhtälöstä.”

– 18-vuo­tias kump­pa­nuus­van­hem­pien lapsi

Kumppanuusvanhemmaksi-hanke

Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si on Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n kol­mi­vuo­ti­nen kehit­tä­mis­han­ke (2021–2024). Pää­mää­rä­nä on teh­dä kump­pa­nuus­van­hem­muu­des­ta tun­net­tu ja tur­vat­tu tapa perheellistyä.

Lue lisää hank­kees­ta.

Hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ovat Ensi- ja tur­va­ko­tien liit­to, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to / Haluan­ko van­hem­mak­si ‑pal­ve­lu, Sim­puk­ka ry ja Väes­tö­liit­to. Han­ke on STEAn rahoittama.

Tilaa uutiskirje!

Jul­kai­sem­me uutis­kir­jet­tä kump­pa­nuus­van­hem­mil­le, kump­pa­nuus­van­hem­muut­ta suun­nit­te­le­vil­le ja muil­le aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le noin nel­jä ker­taa vuodessa.

Uutis­kir­jees­tä löy­dät hel­pos­ti kaik­ki lähi­kuu­kausien tapah­tu­mat ja tär­keät ajan­koh­tai­set asiat, pysyt peril­lä kump­pa­nuus­per­hei­siin liit­ty­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä ja muis­ta tär­keis­tä asioista. 

Tilaa uutis­kir­je täs­tä linkistä.